Lady Nancy (Boat)

  • 360Wp (12V-system)
  • 185Wp (24V-system)